جستجوی پیشرفته...

جامع ترین مرکز مبادلات

مواد شیمیایی

مواد بیولوژیک

لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی

 
 
مقالات شیمی
گاز نیتروژن (ازت)
اسید ها
گاز اکسیژن
گاز اکسیژن
آب مقطر
بازها
پلیمرها
پلیمرها
ترکیبات جامد شیمیایی
ترکیبات جامد شیمیایی
رنگها
شوینده ها
شوینده ها
فلزات
فلزات
فلزات
گاز دی اکسید کربن
هوا
معرفها
مواد شیمیایی جامد
نانو مواد
گاز هلیوم در طبیعت
مواد با سمیت بالا
شوینده ها
ترکیبات زیستی
مایعات
بوتولینیک اسید
اسپکتروفتومتری
گلیسرول
اکسیژن
ازت
کلروفرم
ازن
هوا-اتمسفر
هلیم
دی اکسید کربن
ایزوپروپیل الکل
اسیدنیتریک
رزین
نانوکپسول
ژلاتین
اکریل امید
استیل
جیوه
رنگدانه
اهمیت آب در اکولوژی
شرایط نگه داری مواد شیمیایی
آشنایی با نکات ایمنی برخی از اسید ها
خطرات بهداشتی مواد شیمیایی
قابلیت اشتعال مواد شیمیایی
مواد شوینده
شناساگر ها
پلیمر ها
آسفالتین ها
گاز ترش
سورفکتانت ها و ازدیاد برداشت نفت
زغال سنگ
نکات مهم توزین در آزمایشگاه
نفت شیل
آشنایی با انواع تله بخار و کاربردهای آن
ازدیاد برداشت (تزریق متناوبی آب و گاز)
روش تزریق بخار یا سیلاب زنی با بخار( steam floding )
کروژن نوع اول
ازدیاد برداشت (سیلاب زنی کاستیک)
 نفت سنگین
ازدیاد برداشت (سیلاب زنی پلیمری)
ازدیاد برداشت (سیلاب زنی سورفکتانتی)
ریزش ثقلی به کمک بخار (Steam Assisted Gravity Drainage)
روش تزریق گاز
کروژن نوع دوم
روش احتراق درجا
از بلوغ ماده آلی تا تولید هیدروکربن (متاژنز و متامورفیسم)
روش تزریق آب
انواع روش های حفاری
مته حفاری (مته تک غلتکی)
از بلوغ ماده آلی تا تولید هیدروکربن (دیاژنز)
تزریق تناوبی آب و گاز به طور همزمان
روش تزریق دوره ای بخار (Cyclic steam injection)
از بلوغ ماده آلی تا تولید هیدروکربن(کاتاژنز)
کروژن نوع سوم
مته حفاری(مته تیغه ای)
دکل حفاری ـ چرخشی
مته حفاری(مته چرخشی مخروطی)
تقسیم بندی گل حفاری
گل حفاری( فاز مایع گل حفاری)
روش های انتقال گاز طبیعی(گاز طبیعي فشرده شده (CNG))
جلوگیری کردن از خطرات مواد شیمیایی گل حفاری(کربنات باریم)
نانو مواد مورد استفاده در فرآیند های ازدیاد برداشت(نانو ذرات اکسید روی)
تبدیل مواد آلی به نفت (تبدیل در اثرپرتو رادیواکتیو)
روش های EOR در مخازن کربناته شکاف دار (تزریق گاز امتزاجی)
کاربرد گل حفاری (ترخیص شن و کنده های حفاری روی الک لرزان)
انواع توربین های بادی(توربین های بادی با محور چرخش عمودی)
تبدیل مواد آلی به نفت (تبدیل در اثر تقطیر)
گل حفاری( فاز جامد گل حفاری)
پتانسیل های فناوری نانو در ازدیاد برداشت نفت
استفاده از نانوذرات به عنوان عامل تشکيل ژل در تزریق پليمر
تبدیل مواد آلی به نفت (نقش کاتالیزوری در تبدیل مواد آلی به نفت)
تبدیل مواد آلی به نفت (تلاشی درجا)
استفاده از نانوفيلتراسيون جهت شکستن امولســيون های آب و نفت تشکيل شده درجریان تزریق سورفکتانت به مخز
تبدیل مواد آلی به نفت (تبدیل در اثر فشار)
اســتفاده از فناوری نانوفيلتراسيون برای تصفيه آب و كنترل شــوری آن برای تزریق درون مخزن
در صورت سوختگی در آزمایشگاه چه کنیم؟
سازند
کاربرد گل حفاری(به حداقل رسانیدن ضایعات وارد بر سازند های مجاور چاه و ارائه حداکثر اطلاعات پیرامون آ
کاربرد گل حفاری (خنک کردن مته و لوله های حفاری)
روش های EOR در مخازن کربناته شکافدار (تزریق آب)
روش های انتقال گاز طبیعی(گاز طبیعی مایع شده)
روش های انتقال گاز طبیعی (گاز طبیعي جذب شده (ANG))
کاربرد گل حفاری( اندود کردن دیواره چاه و جلوگیری از ریزش آن)
کاربرد گل حفاری( تمیز کردن ته چاه و انتقال کنده های حفاری به سطح زمین)
تبدیل مواد آلی به نفت (تشکیل مستقیم توسط جاندار)
روش های انتقال گاز طبیعی(تبدیل گاز به الکتریسیته و انتقال آن (GTW))
فشار مچالگی (Collapse)
کاربرد گل حفاری(تحمل بخشی از وزن لوله های حفاری و لوله جداری)
روش های EOR در مخازن کربناته شکافدار (تزریق گاز غیر امتزاجی)
نانو مواد مورد استفاده در فرآیند های ازدیاد برداشت(نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم)
روش های EOR و مسائل زیست محیطی
روش های انتقال گاز طبیعی(تبدیل گاز به جامد (GTS))
توصیه ایمنی هنگام کار با مواد اشتعال پذیر و منفجر شونده
نقش بیولوژیکی عنصر نیتروژن
اثر زیستی هلیوم
شناسایی مواد با استفاده از معرف های شیمیایی
انواع حالت های گاز هلیوم
علائم و هشدارها در آزمایشگاه
آب، عامل پیوندهای هیدروژنی
آب، یک حلال عالی
ویژگی های حرارتی آب
مواد شیمیایی خطر آفرین در آزمایشگاه
ویژگی همچسبی آب
نیروی کشش بالای آب
واکنش گر ها
مواد گند زدا و انواع آن
مواد شوینده و مسمومیت حاصل از آن
توصیه های ایمنی مربوط به کار با مواد شوینده
اصول ایمنی مربوط به آفت کش ها
دسته بندی انواع سموم
سم پاشی و نکات ایمنی در هنگام استفاده از سموم
مضرات استفاده از سموم
نحوه نگهداری از سموم
طبقه بندی آزمایشگاه های زیستی از لحاظ ایمنی
فرمالدئید
کلرین(هیپوکلریت سدیم)
دی کلروایزوسیانورات سدیم
نیتروژن مایع
راه های سرایت عوامل بیماری زا در آزمایشگاه 2
راه های سرایت عوامل بیماری زا در آزمایشگاه 1
روش های رفع آلودگی در آزمایشگاه 1
روش های رفع آلودگی در آزمایشگاه 2
ایمنی کار با گیاهان ترانس ژن
پراکسید هیدروژن و پراسیدها
گلوتارالدئید
دی اکسید کلرین
ترکیبات فنلی
برگه هاي اطلاعات ايمني مواد(MSDS)
اهمیت سیلیکون در یک نگاه
فراوانی سیلیکون در طبیعت
سدیم استات (Sodium acetate)
تولید سدیم استات در آزمایشگاه
نکات ایمنی در هنگام استفاده از سدیم استات
انواع کاربردهای سدیم استات
سدیم هیدروکسید (Sodium hydroxide)
انواع مختلف سدیم هیدروکسید
خواص فیزیکی سدیم هیدروکسید
خواص شیمیایی سدیم هیدروکسید
اتانول
خطرات استفاده از سدیم هیدروکسید
متانول
موارد استفاده سدیم هیدروکسید
از بین بردن ویروس کرونا از روی سطوح
مقالات بیولوژی
Real-Time PCR
راهنمای انتخاب DNA Ladder مناسب
جمع‌آوري و نگهداري بافت گياهي در مزرعه
شکستن سلول و بافت
ویژگی DNA پلیمرازها
آلودگی در واکنش PCR
استخراج DNA گیاهی
استخراج DNA گیاهی به روش CTAB
آغازگرها در PCR
رنگ‌آميزي اتيديوم برومايد
تجزیه غشا و اندامک ها برای استخراج DNA
روش های جداسازی پروتئین2
جداسازی RNA و پروتئین ها از DNA استخراج شده
دقت و بهره برداری موثر در PCR
CTAB یک دترجنت برای استخراج DNA
استخراج DNA با روش CTAB
ساختار DNA
کشف واکنش PCR
نگهداری DNA استخراج شده
همانندسازی DNA
واکنش PCR (واکنش زنجیره ای پلیمراز)
Real time PCR
RFLP
استخراج DNA
استخراج RNA
آنتی بادی ها
باکتری ها
ویژگی های یک پرایمر
استخراج پروتئین
روش های جدا سازی پروتئین1
پروتئین ها
روشهای سنجش پروتئین های استخراج شده
ویژگی پروکاریوت ها
پلاسمید
پلاسمید
پلاسمید
تعیین غلظت DNA استخراج شده
سنتز cDNA
سنتز cDNA
PCR
جداسازی RNA و پروتئین ها از DNA
جداسازی DNA با ون مولکولی متوسط
قارچ ها
نکات مهم برای استخراج RNA
کشت سلول و بافت
مهندسی ژنتیک
وکتور ویروس
خشک کردن ژل
آشکارسازی DNA در ژل‌ها
رنگ آمیزی ژل با اتیدیوم بروماید
رنگ آمیزی با نقره
پرتکل رنگ آمیزی با نقره
محلولهای لازم برای خشک کردن ژل
محلولهای لازم برای خشک کردن ژل
اسپکتروفتومتری dna استخراج شده
مواد لازم برای واکنش pcr
مواد لازم برای واکنش pcr
تهیه بافر TAE
تهیه ژل آگارز
تهیه محیط کشت باکتری
تهیه محیط کشت نوترین آگار جامد
سنجش غلظت RNA استخراج شده
تهیه محیط کشت MS
تهیه آنتی بیوتیک ریفامپسین و کانامایسین برای محیط کشت
تهیه آنتی بیوتیک سفوتاکسیم برای حذف باکتری
تهیه استوک از باکتری
تهیه استوک از باکتری
استخراج DNA از گیاه به روش ادوارد
استخراج DNA از گیاه با روش CTAB
استخراج DNA از بافت گیاه با روش CTAB
تهیه اتیدیوم بروماید
مواد و محلول هاي مورد نياز براي انجام PCR
موش
خرگوش
مگس سرکه
پروتئین
محیط کشت
کیت تشخیصی و آزمایشگاهی
سرم خون
خون
فراورده های زیستی
بذر گیاهی
بذر موتانت
سلول سرطانی
بذر تراریخت
سلول نرمال و سلول سرطانی
مخمر
پرایمر
وکتور گیاهی
آنزیم
پروکاریوت
آگارز
دنیای جلبک ها (Algaes)
توالی یابی ژنوم
سویه های صعتی
سویه های میکروبی
سلولهای گیاهی و جانوری
کلونینگ
محیط کشت جانوری
مرتع
زیست شناسی مولکولی
ای کلای
دارو و مواد نوترکیب
رت
موادغذایی تراریخت خوب است یا بد؟
سخت پوستان
سازماندهی دستگاه های بدن سخت پوستان 
همه انچه لازم است راجع به اگاربدانید
اسپیرولینا و خواص شگفت آورش
بسوز و بساز های زندگی جانوران
محیط کشت دارای آگار چگونه است؟
ساختار عمومی حشرات
لیپوزوم در مهندسی ژنتیک (انتقال ژن لیپوزومی)
فواید شگفت انگیز قارچ گانودرما و هر انچه نیاز است در مورد گانودرما بدانید
قارچ گانودرما چیست؟
اسپیرولینا، دشمن بیماری شیرین (دیابت نوع Π)
سازمان اجتماعی در زندگی جانوران
حشرات برای ما سودمندند یا مضر؟
تعیین توالیDNA  با استفاده از تکنیک های مختلف
عنکبوت دریایی
صد اثر برتر موزه وین: Archelon
آپوپتوزیس، خودکشی سلول!
مواد و تجهیزات لازم جهت کشت قارچ
سلول های بنیادی جنینی
سلول های بنیادین به چه سلول هایی گفته می شود؟
ظاهر سخت پوستان چگونه است؟
کاربرد های اگار
دیالیز و انواع آن
آنالیزهای RFLP
دیالیز چگونه انجام می شود؟
همودیالیز(دیالیز خونی)
مولتیپل اسکلروزیس (بیماری ام اس)
علائم و نشانه های بیماری ام اس(مولتیپل اسکلروزیس) چیست؟
غربالگری و تشخیص بیماری ام اس
اشکال متفاوت بیماری ام اس (مولتیپل اسکلروزیس)
احتمال بروز بیماری ام اس در چه افرادی بیشتر است؟
مقایسه پروکاریوت ها و یوکاریوت ها
رنگ آمیزی میکروب ها
مراحل رنگ آمیزی منفی در میکروبیولوژی:
ساختار کلیه و سیستم ادراری
خون رسانی کلیه ها چگونه انجام می شود؟
درمان بیماری ام اس
پیش آگهی بیماری ام اس
آناتومی فیزیولوژیک کلیه
تفاوت ژنوم پریوکاریوت یوکاریوت ها
انواع رنگ ها در میکروبیولوژی
رنگ آمیزی گرم
مراقبت های اولیه سلامت در بیماران ام اس
بهبود کیفیت زندگی بیماران ام اس
مراقبت های ویژه در بیماران مبتلا به ام اس
اختلال بینایی در افراد مبتلا به ام اس
اختلال شنوایی در افراد مبتلا به ام اس
مثانه
دوران حاملگی و ام اس
انواع سنگ کلیه
اختلال شناختی در بیماری ام اس
درمان سنگ کلیه
اختلال تنفسی در بیماران ام اس
نفرونوفتیزیس
سنگ های اسید اوریکی کلیه
طرز تهیه بافر 1x lisis
سنگ های کلسیمی کلیه
تهیه محیط کشت 2x-SOB
آماده کردن بافت برای بررسی های میکروسکوپی
مراحل آماده سازی بافت جهت مطالعات میکروسکوپی
طرز تهیه بافر متعادل کننده ( 10x Flow-Thru )
انتقال پلاسمید حامل ژن Taq به E.coli چگونه انجام می شود؟
آنزیم پلیمر کننده Taq
ویژگی منفی آنزیم پلیمراز Taq
ویژگی های کرم های حلقوی
شاخه کرم های حلقوی(Phylum Annellia)
صفات اختصاصی مرجانیان
انواع سرطان پوست و راه های درمان
کلون سازی ژن به زبان ساده
انواع پلاسمید
تفاوت سیستم ژنتیکی گیاهان با جانوران
سلول های غیر چرخه ای
نکات تکنیک وسترن بلات
چرخه تکثیر ویروس ها
کرم حبابی (Echinococus granolussus)
همه چیز در مورد کرم شلاقی ( Trichiurus trichiura)
همه چیز در مورد کرم های فیلاریا
همه چیز در مورد هیدرات گازی
علل کم خونی در بدن
بافت خون
آثار کم خونی
آثار لوسمی بر بدن
لوسمی
ساختمان ویروس ها
تولید مثل در ویروس ها
سطح هماتوکریت طبیعی چیست؟
آناتومی فیزیولوژیک لوزالمعده
هورمون انسولین در بدن انسان
کمبود انسولین در بدن
شیمی و ساخت انسولین
اثر انسولین بر متابولیسم گلوکز در عضلات
دتکتور گاز
پلی سیتمی
کرم نواری خوک(Taenia solium)
اثر انسولین بر متابولیسم پروتئین و رشد
فعال شدن گیرنده های سلول هدف توسط انسولین و اثرات حاصله ی آن
نقش انسولین در ذخیره ی چربی
شاخه ی اسفنج ها(phylum porifera)
کرم نواری سگ(Dipylidium caninum)
هرمافرودیتیسم
بكرزايي
متابولیسم آهن در بدن
ارزیابی هماتوکریت
نحوه انجام تست NBT
صفات اختصاصی اسفنج ها
سلول، کوچکترین واحد زنده بدن جانوران
فیزیولوژی و فیزیولوژی انسانی
DNA تکراری
چرا بیشتر جانوران ترجیح می دهند تولید مثل جنسی انجام دهند تا غیر جنسی؟
مایع خارج سلولی (محیط داخلی)
هومئوستاز، حفظ یک محیط داخلی نسبتاً پایدار
هومئوستاز در شرایط بیماری
کم خونی
سلول (یاخته) گیاهی
سیستم انتقال و توزیع مایع خارج سلولی ـ دستگاه گردش خون
تنظیم اعمال بدن انسان
فرآورده های نهایی متابولیسم در بدن انسان
منشأ مواد غذایی مایع خارج سلولی
تنظیم غلظت اکسیژن و دی اکسید کربن در مایع خارج سلولی
آنمی آپلاستیک
آنمی مگالوبلاستیک
هماتوکریت
روش ماکروهماتوکریت
روش میکروهماتوکریت
تست نیتروبلو تترازولیوم
چرا گرفتن تست هماتوکریت ضروری است؟
نکات کنترل کیفیت و ایمنی آزمایش هماتوکریت
برش قطعات اسید نوکلئیک با آنزیم­های محدود کننده
درمان بیماری پلی کیستیک کلیه
بیماری پلی کیستیک کلیه
آنمی همولیتیک( اختلالات مختلف سلول های قرمز خون)
پروتئین ها در بدن
سیستم محافظتی بدن
لیپیدها در بدن انسان
کربوهیدرات ها در سلول
ساختار غشایی سلول
RFLPها در DNA ميتوکندريايي و کلروپلاستي
درمان و پیشگیری از ایدز
فاگوسیتوز
لکه گذاری وسترن(وسترن بلاتینگ)
شبکه آندوپلاسمی در بدن
دستگاه گلژی در بدن
تکنیک FACS(Flourcence-activated cell sorting)
اگزوسیتوز
اندوسیتوز
لیزوزوم و نقش آن در بدن انسان
تکامل فراگونه ای
پراکسیزوم در بدن
وزیکول های ترشحی
انواع چرخه زندگی در قارچ ها
گلسنگ ها
اسکلت سلولی ـ ساختارهای فیلامانی و توبولی سلول
تک یاختگان
هسته در سلول
خصوصیات عملکردی ATP
ویروس ها
میتوکندری و نقش آن در بدن انسان
راه های انتقال سل چیست؟
سل
مینی ساتلیت ها در ژنوم اندامک ها
مینی ساتلیت ها به عنوان نشانگرهای مولکولی
مصارف ATP در اعمال سلول
خارپوستان
مینی ساتلیت ها
درمان بیماری سل
تشخیص بیماری سل
پیشگیری بیماری سل
جنسیت در قارچ ها
صفات اختصاصی خارپوستان
انواع جهش های توالی DNA
دستگاه عروق آبی در خارپوستان
رده ستاره سانان (Class Asteoidea)
آسیب دیدگی چشم در آزمایشگاه
انواع دستگاه های بدن در ستاره سانان
رده مارسانان (Class Ophiuroidea) خار پوستان
رده خارسانان یا خارداران (Class Echinoidea) شکل خارجی بدن توتیای دریایی
مغز درسیستمCNS
رنگ آمیزی رایت_گیمسا
تکنیک PET.Scan
رده خیارهای دریایی
انواع دستگاه های بدن در خارسانان
بافت عصبی
انواع حرکت سلول ها در بدن
کنترل حرکت آمیبی ـ کموتاکسی
چه سلول هایی در بدن حرکت آمیبی دارند؟
اسکلت سلولی در گیاهان
سیستم اعصاب مرکزی(CNS)
تقسیم بندی محیط کشت بر اساس کاربرد
دستگاه گردش خون در بدن
اجزای عملکردی سیستم گردش خون بدن
ترمیم و بازسازی در سیستم عصبی
ویژگی های غشاء
کربوهیدرات ها
بیماری ایسکمیک قلب
اثرات مفید مصرف رژیم غذایی پرپتاسیم و کم سدیم
درمان نارسایی کلیه به وسیله دیالیز با کلیه مصنوعی و یا پیوند کلیه
طبقه بندی آنزیم ها
بیماری ترومبوسیتوپنی چیست؟
پیوند اعضا و بافت ها
انواع تهسیم در جانوران
مخچه
انواع لقاح در جانوران
وضعیت های ترومبوآمبولیک در انسان
داروهای ضد انعقاد برای مصرف بالینی
مهار انعقاد خون در خارج از بدن
انواع لیپیدها
گلیکوپروتئین ها
انواع سلوم در جانوران
گردش خون ریوی
رفلکس عطسه و سرفه
لوکمی
التهاب
آسیب حاد کلیه (AKI)
تقسیم بندی جانوران با توجه به سلوم
استیل کولین، یک ناقل عصبی
داروهایی که نقل انتقال را در محل اتصال عصب ـ عضله تسهیل می کنند
نقش آلدوسترون در تنظیم دفع کلیوی
اثر محصورسازی (walling-off) التهاب
ژن و کنترل ژنتیکی در انسان
پروتئوگلیکان
ساکاروز
ژن ها در هسته سلول
تمایز سلولی
مکانیسم عمومی انقباض عضله
تونوس و خستگی عضلانی
تکنیک ایمنو هیستوشیمی(IHC)
شکل ظاهری گلسنگ ها
گلسنگ ها در اقتصاد
منابع اختصاصی ذخیره خون
عملکرد ذخیره ای وریدها
طحال به عنوان مخزن ذخیره گلبول های قرمز
محیط کشت ائوزین متیلن بلو
تأثیر یون ها و سایر عوامل شیمیایی بر تنظیم عروق
سنجش حساسیت باکتری به آنتی بیوتیک ها
تکنیک اتو رادیوگرافی
کشت باکتری
ویتامین ها
ادم مغزی و کاهش تنفس
آپنه حین خواب
واکنش فیزیولوژیک بدن در برابر سل
تقسیم بندی stem cell
روش های کلون کردن ژن با استفاده از نسخه برداری معکوس
ژنتیک رفتاری
مسمومیت با دی اکسید کربن در اعماق زیاد دریا
بیماری رفع فشار
تقسیم بندی جانوران از نظر لایه های جنینی
پروتئین های ضد میکروبی
علائم بیماری رفع فشار
غواصی اسکوبا
مشکلات فیزیولوژیک خاص در زیر دریایی ها
پیش بینی دیابت با استفاده از شبکه عصبی
تقسیم، تکثیر یا خودنوزایی؟
رده بندی باکتری ها
سلولز
عوارض کمبود لاکتاز
در چه مواردی انجام کاریوتایپ ضروری است؟
آنزیم ها شدیدأ منحصربه فردند
مهم ترین دلایل ناباروری در خانم ها کدامند؟
مهم ترین دلایل نازایی در آقایان کدامند؟
لکتین ها
بارورسازی در لوله آزمایشگاه (IVF)
نازایی Infertility
روش های کشت باکتری
روش های تشخیص بیماری های خود ایمن
هورمون رشد
غشاء پلاسمایی گیاهان و نواحی تخصص یافته آن
افسردگی
بیماری پارکینسون
اسکیزوفرنی
رنگ آمیزی تاژک ها
همه آنچه لازم است در مورد تاژک بدانید
اندامک های سلول گیاهی
تشخیص سرطان پستان 5 سال پیش از ابتلا
پروتئین ها در سلول گیاهی
اجسام روغنی در گیاهان
گروه خونی
تست کاتالاز در میکروبیلوژی(Catalase test)
کاربرد های گاز هلیوم
 روش کار رنگ آمیزی اسید فست به روش ذیل نلسون
رنگ آمیزی اسید فست(مقاوم به اسید)
اصلاح ژنتیکی گیاهان زراعی
تفاوت بین اصلاح گیاهان به روش های کلاسیک و روش های زیست فن آوری
موجودات زنده اصلاح شده
 آزمایش تشخیص حس چشایی با ماده P.T.C
حس چشایی
اپیدمیولوژی TB
ارتباط سل با عفونت HIV
خصوصیات آنتی ژنیک و بیماری زایی باسیلوس آنتراسیس
باسیلوس ها
فشار آماس در گیاه
نقش آب در حیات گیاه
همه آنچه لازم است راجع به اسپور بدانید
رنگ آمیزی  اسپور  به روش شفر- بولتون
اسمز، حرکت خالص آب
کلستریدیوم بوتولینوم
تاریخچه آنتی بیوتیک ها
مقاومت آنتی بیوتیک ها
انواع آنتی بیوتیک ها و مکانیسم اثر
فشار ریشه ای
جذب آب توسط ریشه ها
الگوهای اثر انگشت
اثر انگشت در انسان
دسته بندی عناصر ضروری گیاه
نقش عناصر ضروری در حیات گیاه
کشت هیدروپونیک
کمبود عناصر معدنی در گیاه
کشت گیاه به طریق هوا کشت و سیستم جزر و مد
رتروویروس ها
سیانوباکتری ها
ویروئیدها و پریون ها
سازش گیاهان در محیط های آفتابی و سازش
رقابت گیاهان برای جذب نور خورشید
انواع تخم در جانوران
همانندسازی کروموزوم های یوکاریوتی
ترمیم DNA
روش های ایمنی برای کار با رادیونوکلوئیدها
محیط کشت TSI
محدودیت های CO2 برای فتوسنتز گیاهان
اثر گلخانه ای
سویه های مختلف باکتری E.coli
مایکوباکتریوم لپره
CO2 و گیاهان C3
آوند چوبی و آوند آبکش گیاهان
مواد انتقالی در آوند آبکش
محیط کشت SIM
محیط کشت Baird Agar Base
محیط کشت مانیتول سالت
هر آنچه لازم است در مورد ليشمانيوز پوستی(سالک) بدانید
تشخيص آزمايشگاهي ليشمانيوز پوستی(سالک)
روش رنگ آميزي ليشمانيوز پوستي(سالك)
کروموزوم های پلی تن
انرژی مورد نیاز برای آوندهای آبکش
تخصیص در گیاهان
سالمونلا
روش های باکتریایی برای جداسازی سالمونلا ها
انتروباکتریاسه
شیگلا
سایر روش های تهیه DNA سلول
استفاده از گوانیدینیوم تیوسیانات برای تهیه DNA سلول
استفاده از CTAB برای تهیه DNA سلول
آزمایش  Finger Printشمارش خطوط انگشتان دست
اسپرماتوژنز
پاسخ ایمنی وابسته به سلول
غدد درون ریز و هورمون ها
ليشمانيوز احشائي
جداسازی DNA بر اساس اندازه 1
جداسازی DNA بر اساس اندازه 2
جدا سازی  DNA بر اساس ساختار فضایی
تهیه DNA پلاسمیدی
تفکیک DNA پلاسمیدی از DNA باکتریایی
خالص سازی پلاسمید با روش دناتوره کردن قلیایی
تکثیر پلاسمید
مزایای کشت هیدروپونیک
معایب کشت هیدروپونیک
تهیه DNA باکتریوفاژ
طبقه بندي بروسلاها
تهیه فاژهای لامبدا غیر لیزوژن
تهیه فاژهای لامبدا به مقدار زیاد
( Brucella) بروسلا
پروتكل بررسي مايكوپلاسما با روش كشت دادن
جمع آوری فاژها از کشت آلوده
تهیه DNA خالص از ذرات فاژ لامبدا
خالص سازی DNA فاژ M13 و مشکلات آن
پروتكل پاساژ تيره هاي سلولي شناور
خصوصيات مورفولوژيك سلول ها در كشت
دستکاری DNA خالص شده
آنزیم های مورد استفاده برای دستکاری DNA
تهيه منحني رشد و بررسي فازهاي رشد سلولي
فازهاي رشد سلول
پلی مرازها
انواع آنزیم های DNA پلی مراز
لیگازها
لژیونلا
دیابت شیرین
نوکلئازها
نوار کاسپاری ریشه گیاهان
مسیرهای آپوپلاستی، سیمپلاستی و تراغشایی در ریشه گیاهان
آنزیم های استافیلوکوکوس اورئوس
روش انجام آزمايش CRP
وسايل مورد نياز براي انجام روش PCR
پدیده تعریق در گیاهان
کشف و عملکرد اندونوکلئازهای محدودگر
پروتئين هاي مرحله حاد بيماري APP
جداسازي سلول هاي تك هسته اي خون محيطي
فراوانی توالی های شناسایی در یک مولکول DNA
آنزیم هایی برای بریدن DNA ـ اندونوکلئازهای محدودگر
آنزیم های تغییر دهنده DNA
C-Reactive Protein (CRP)
کاربرد HLA Typing
HLA Typing
انجام واکنش برش با آنزیم های محدودگر در آزمایشگاه1
اندونوکلئازهای محدودگر
آزمايش  HLA typingبه روش سرولوژيك
بیماری بروسلوز
آزمایش رایت
انجام واکنش برش با آنزیم های محدودگر در آزمایشگاه 2
انجام واکنش برش با آنزیم های محدودگر در آزمایشگاه 3
كاربردهاي كشت سلول
كاربردهاي دانش ايمونولوژي
پروتوكل هاي شمارش سلولي
نكات قابل توجه در بانك سلولي
دستورالعمل كار در اتاق كشت سلولي
روش تهيه محلول انجماد سلول
چگونه يك بانك سلولي ايجاد كنيم؟
آزمايش لاتكس آگلوتيناسيون براي تشخيص فاكتور روماتوئيد RF
آزمايش  MTTبراي شمارش سلولي
روش كار پروتکل های شمارش سلول
روش ايمونونفلومتري
نتیجه برش با اندونوکلئازهای محدودگر
جداسازی مولکول ها با ژل الکتروفورز
نحوه عمل DNA لیگاز
استفاده از انتهای چسبنده در ساخت DNA نوترکیب
قرار دادن انتهای چسبنده بر روی DNA کلون شده
جذب سیلیکون در گیاهان مختلف
اهمیت سیلیکون در گیاهان
نقش سیلیکون در تنش های زیستی گیاهان
نقش سیلیکون در تنش های غیر زیستی گیاهان
نقش سیلیکون در جذب و انباشتگی عناصر ضروری
سمی شدن گیاه با عنصر آهن
سمی شدن گیاه با عنصر روی
سمی شدن گیاه با عنصر منگنز
اتصال دهنده ها در مهندسی ژنتیک
ویژگی منفی اتصال دهنده ها در کلون سازی ژن
ترکیبات دیواره سلولی گیاهان و نقش سیلیکون در دیواره
ارتباط سیلیکون با ساخته شدن لیگنین و سوبرین
تاثیر سیلیکون در بیان ژن‌های مختلف
سازگار کننده ها در کلون سازی ژن
ویژگی منفی استفاده از سازگار کننده ها در کلون سازی ژن
سیلیکون و ارتباطات آبی در گیاهان
شرایط جذب سیلیکون و اثرات آن بر ریشه گیاهان
نقش سیلیکون در تحریک فتوسنتز و جذب CO2
جذب آب و عناصر توسط ریشه گیاهان
بهبود شرایط گیاه با سیلیکون
ترکیبات دیواره گیاهان1
ترکیبات دیواره گیاهان2 (ترکیبات معدنی)
ارتباط مواد دیواره‌ای و سیلیکون
آرواره‌های گازانبری
ببر تاسمانی
پلنگ برفی
خرس های غارزی
غول های اسرار آمیز
استفاده از هموپلیمر در دستکاری ژن
ترمیم ناپیوستگی های ژن هنگام استفاده از هموپلیمر
استفاده از DNA توپوایزومراز
وارد کردن DNA به سلول های زنده
اهداف کلون سازی ژن1 (تولید فراوان DNA نوترکیب)
اهداف کلون سازی ژن2 (خالص سازی)
اهداف کلون سازی ژن 3
ترانسفورم کردن
تهیه سلول های E.coli مستعد
شناسایی سلول های حاوی DNA نوترکیب
وارد کردن DNA فاژ به سلول باکتریایی
بسته بندی حامل های کلون سازی ʎ در in vitro (روش اول)
بسته بندی حامل های کلون سازی ʎ در in vitro (روش دوم)
مهم ترین عوامل دناتوراسیون ساختمان پروتئین
رسوب پروتئین ها با اسیدها
رسوب پروتئین ها با املاح فلزات سنگین
خواص شیمیایی اسیدهای چرب
مهم ترین نقش قندها
مهم ترین ساکاریدها (قندها)
مقالات تجهیزات
اصول PCR (1)
اصول PCR (2)
. تلسکوپ ELT
دستگاه الکتروفورز
آنالیز نور
پچکورد
دستگاه جوش فیبر نوری
دوربین
دستگاه سنجش پرتوهای رادیواکتیو
نور
طیف سنجی
عدسی
لیزر
لیستی از وسایل شیشه ای و پلاستیکی موجود در آزمایشگاه
لیستی از لوازم مورد نیاز برای آشکار سازی ژل در آزمایشگاه
تجهیزات عمومي آزمایشگاه
الایزا
پزشکی ورزشی
رزین کامپوزیتی
استئوسکوپ
اسپیرومتری
ارتوپدی
رادیولوژی
داروسازی
بهداشت
ضربان شمار
منشور
میکروسکوپ نوری
دوزیمتر رادیواکتیو
چشمه اتمی
دید مادون قرمز
پلاریزه کننده حلقوی
پلاریزه کننده خطی
wire grid
دیود
لیزر گازی
لیزر جامد
تجهیزات نانوفناوری
انالیزورهای طیف اپتیک
طیف سنج لیزری
پلاسما
نانو
نیمه رسانا
فیبر تک مد
فیبر چند مد
فیبر پیگ تیل
پچ کورد
دستگاه جوش فیبر نوری
اپتومکانیک و پایه ایینه
ارلن خلاء
استوانه مدرج یا مزور
بالن روداژ
بشر آزمایشگاهی
پتری دیش
پیپت حبابدار
پیپت
دستگاه شوف بالن
کیسه اتوکلاو
لام و لامل آزمایشگاهی
مگنت آزمایشگاهی
هاون چینی
همزن شیشه ای
فیبر نوری قطبش نگهدار
سانتریفوژ
پلاریزه کننده کریستالی
فیبراپتیک
هود
رادون
پلاریزه کننده
دوربین حرارتی
illumination
لیزر کم توان
افتالموسکوپ چیست؟
نکات ایمنی کار با اتوکلاو
تاریخچه ی اتوکلاو
آشنایی با وسایل آزمایشگاهی و کاربرد آن ها
دسیکاتور(Descator)
اتوکلاو چیست و چگونه کار می کند؟
دستگاه نورسنج شعله ای(دستگاه فلم فتومتری)
آلودگي محيط زيست با نفت
جداسازی آلودگی های نفتی با استفاده از نانو ذرات دارای پوشش پلیمری
ترموسایکلر(Thermo cycler)
فاکتورهای مهم در دستگاه ترموسایکلر
پروتکل ها در PCR
میکروسکوپ الکترونی نگاره
میکروسکوپ فازمتضاد چیست؟
همه چیز در مورد انقلاب صنعتی چهارم (Industry 4.0 )
تجهیزات سرچاهی
چاپگر سه بعدی
آب بند های مکانیکی(Mechanical Seal )
یو پی اس چیست ؟ (UPS)
میکروسکوپ فلوئورسنس
کروماتوگرافی روی کاغذ
کروماتوگرافی لایه نازک
کروماتوگرافی تبادل یونی
 باید ها و نباید های استفاده ازدستگاه تست قندخون
ترازوی دو کفه ای در آزمایشگاه
ترازوی یک کفه ای دیجیتالی
چراغ بونزن(Bunzen-Burner)
نکات ضروری هنگام کار با هود های آزمایشگاهی
انکوباتور(گرم خانه)
نکات مهم کار با دستگاه انکوباتور
نکات ضروری کار با دستگاه آون
آون
بن ماری
نکات ضروری کار با بن ماری
نکات ضروری هنگام کار با سانتریفوژ
پرتوهای الکترومغناطیس
فشار خون
ورتکس _ اسپین
هات پلیت
هموژنایزر
میکروتوم
نکات ایمنی کار با دستگاه میکروتوم
شیکر
سونیکاتور
یخچال فریزر آزمایشگاهی
لوله آزمایش(  Cultur tubes)
جار بی هوازی
کپسول های گاز در آزمایشگاه
نکات ایمنی کپسول های گاز در آزمایشگاه
نکات ایمنی هنگام کار با استفاده از پیپت
اندازه گیری غلظت DNA
تغلیظ نمونه های DNA
استفاده از کروماتوگرافی تعویض یونی برای تخلیص DNA از عصاره سلولی
کاربردهای روش سانتریفوژ در شیب چگالی اتیدیوم بروماید – سزیم کلرید
سانتریفوژ در شیب چگالی اتیدیوم بروماید – سزیم کلرید
پمپ خلأ
دستگاه HLA_POWER TM
تجهيزات و امكانات آزمايشگاه كشت سلولي
فلوسايتومتری
كاربرد هاي فلو سايتومتري
اساس كار فلوسایتومتری
آشکار سازی مولکول های DNA روی ژل آگارز
تخمین اندازه مولکول های DNA
نقشه برداری محل های برش آنزیم های محدودگر متفاوت روی یک مولکول DNA
کروماتوگرافی کاغذی قندها2 (رنگ آمیزی)
کروماتوگرافی کاغذی قندها1
اصول پایه ای الکتروفورز
شناسایی کلسترول در آزمایشگاه
الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید (PAGE)
واکنش رنگی قندها
ونتیلاتور چیست و چگونه به بیماران COVID-19 کمک می کند؟

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوران دانش گستر حکیم می باشد و حق نشر محفوظ است . طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری MEM